Als de blootstelling aan fysieke belasting niet door bronaanpak kan worden aangepakt, moet worden gezocht naar alternatieve werkmethoden, waarmee werknemers minder fysiek worden belast. Volgende opties moeten worden nagestreefd:

Maatregelen omtrent de werkwijze kunnen bijvoorbeeld zijn:

Ook de bevordering van werkafwisseling en variatie in taken door de werkgever op laten nemen als een verplicht agendapunt op het werkoverleg is een zinvolle maatregel.

Technische maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het aanbieden van hulp- en beschermingsmiddelen die het werk verlichten, zoals:

Organisatorische maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Ten slotte staan op de website www.arbo.nl/clipotheek/fysieke-belasting van SZW veel video's ter beschikking die tips geven hoe men fysieke belasting kan beperken.